VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten 2024

Laatste update: 22 juni 2023 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven 2024

Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten 2024

Voor informatieverstrekking aan derden wordt één prestatie onderscheiden met een tarief per vijf minuten door de zorgverlener bestede tijd. De tijdsduur voor iedere door of namens de zorgverlener bestede vijf minuten aan het verstrekken van informatie, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zvw of Wlz behoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de ziektekostenverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw of Wlz in rekening kunnen worden gebracht. Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen:1. Er dient sprake te zijn van een schriftelijk informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet;2. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt aan de aanvrager;3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden;4. Naast de declaratie van de prestatie ‘informatieverstrekking aan derden’ mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht.