Algemene Voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening op de website Vergelijkmondzorg.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Vergelijkmondzorg.nl, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 Bezoeker: de natuurlijke persoon met wie Vergelijkmondzorg.nl een Overeenkomst heeft gesloten en/of die gebruik maakt van de Website en de Diensten.
1.4 Dienst: de dienstverlening op de Website bestaande uit het verstrekken van informatie op het gebied van tandheelkunde, doormiddel van onder meer het aanbieden van tekstuele informatie, beeldmateriaal, animaties, een nieuwsbrief en een blog;
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bezoeker en Vergelijkmondzorg.nl op grond waarvan Vergelijkmondzorg.nl Diensten aan de Bezoeker ter beschikking stelt.
1.6 Registratie: de door een Bezoeker aangemaakte registratie met behulp waarvan gebruik kan worden gemaakt van bepaalde Diensten.
1.7 Tandarts: de tandarts met wie Vergelijkmondzorg.nl een overeenkomst heeft gesloten en/of die gebruik maakt van de Website en de Diensten.
1.8 Vergelijkmondzorg.nl: Vergelijkmondzorg.nl
1.9 Wachtwoord: de door identificatiecode van Bezoeker, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee, in combinatie met de inlognaam, toegang wordt verkregen tot de Registratie.
1.10 Website: de website vergelijkmondzorg.nl

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Website en de Diensten, alle aanbiedingen van Vergelijkmondzorg.nl en alle Overeenkomsten. Door gebruik te maken van de Website en de Dienst, aanvaardt Bezoeker de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2.2 Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
2.3 Vergelijkmondzorg.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.4 Vergelijkmondzorg.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Bezoeker van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vergelijkmondzorg.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Vergelijkmondzorg.nl de registratie / aanmelding van Bezoeker door middel van een elektronische bevestiging heeft aanvaard. Vergelijkmondzorg.nl is gerechtigd een aanmelding te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 Dienstverlening
4.1 Vergelijkmondzorg.nl heeft de inhoud van de Website en de Diensten met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Een aantal onderdelen van de Website en Diensten, waaronder mede, doch niet uitsluitend de inhoud van de database en het beeldmateriaal, is echter afkomstig van derden (Bezoekers en/of Tandartsen). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Vergelijkmondzorg.nl draagt voor de inhoud hiervan geen enkele verantwoordelijkheid.
4.2 Vergelijkmondzorg.nl biedt de Website, de Diensten en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, juistheid en geschiktheid voor een bepaald doel, gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, of rechten van derden. Met name garandeert Vergelijkmondzorg.nl niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
– dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.
4.3 de Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Vergelijkmondzorg.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Vergelijkmondzorg.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 Onderhoud
5.1 Vergelijkmondzorg.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Bezoeker op schadevergoeding jegens Vergelijkmondzorg.nl ontstaat.

Artikel 6 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
6.1 Bezoeker garandeert dat alle gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Vergelijkmondzorg.nl dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
6.2 Bezoeker dient er zorg voor te dragen dat de informatie die hij verstrekt op de Website, overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en conform de daartoe gestelde eisen van Vergelijkmondzorg.nl. Door het plaatsen van informatie geeft Bezoeker Vergelijkmondzorg.nl toestemming deze gegevens te plaatsen op de Website.
6.3 Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website geplaatste informatie. Bezoeker garandeert dat (i) de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving danwel niet onrechtmatig is, (ii) hij met deze informatie andere Bezoekers niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten, danwel op een andere wijze andere Bezoekers lastig valt, en (iii) hij de belangen en de goede naam van Vergelijkmondzorg.nl, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden.
6.4 Vergelijkmondzorg.nl behoudt zich het recht voor de door Bezoeker op de Website verstrekte informatie / berichten in te korten of te wijzigen. Vergelijkmondzorg.nl behoudt zicht tevens het recht voor informatie / berichten te weigeren of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Bezoeker op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
– de informatie / berichten zijn onjuist en/of onvolledig;
– de informatie / berichten maken inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
– de informatie / berichten is in strijd met deze algemene voorwaarden, danwel in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.

Artikel 7 Privacy
7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Vergelijkmondzorg.nl persoonsgegevens te verzamelen. Vergelijkmondzorg.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
7.2 De op de website opgenomen Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door Vergelijkmondzorg.nl verzamelde gegeven alsmede op de vertrouwelijke informatie die via de Website wordt verspreid.

Artikel 8 Spam/harvesten
8.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van Bezoekers en Tandartsen die door hen via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van Bezoekers en/of adresgegevens van Tandartsen is enkel en alleen toegestaan met het oog op het gebruikmaken van de Diensten van Vergelijkmondzorg.nl. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens van de Bezoekers en Tandartsen te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
◦ het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, post of anderszins met Bezoeker(s) en/of Tandarts(en), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten en/of ondernemingen;
◦ iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
◦ gegevens van Bezoekers en Tandartsen te verzamelen om welke reden dan ook.
8.2 Indien een Bezoeker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11 hieronder, alsmede onverminderd het recht van Vergelijkmondzorg.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Bezoeker te nemen en schadevergoeding te eisen.
Artikel 9 Wachtwoord
9.1 Bezoeker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Bezoeker vrijwaart Vergelijkmondzorg.nl volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt.
9.3 Vergelijkmondzorg.nl is gerechtigd het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten berusten bij Vergelijkmondzorg.nl of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door Bezoekers zelf op de Website wordt geplaatst.
10.2 Het is Bezoeker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vergelijkmondzorg.nl, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het Bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vergelijkmondzorg.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die Bezoeker van (een gedeelte van) de Website maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.
10.3 Indien een Bezoeker in strijd handelt met het artikel 10.2 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11 hieronder, alsmede onverminderd het recht van Vergelijkmondzorg.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Bezoeker te nemen en schadevergoeding te eisen.
10.4 Bezoeker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Bezoeker vrijwaart Vergelijkmondzorg.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website.

Artikel 11 Uitsluiting en ontbinding
11.1 Vergelijkmondzorg.nl behoudt zich het recht voor om Bezoeker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website, door onder meer zijn Registratie te blokkeren en/of te verwijderen, en de Overeenkomst met de Bezoeker te ontbinden, zonder verplicht te zijn om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
– Bezoeker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
– in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
– de Bezoeker langer dan twee aaneenvolgende maanden niet meer gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
onverminderd het recht van Vergelijkmondzorg.nl om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen de Bezoeker te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 Bezoeker erkent dat zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking kan krijgen over vertrouwelijke gegevens van andere Bezoekers. Bezoeker verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Bezoeker zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende Bezoeker. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de Registratie.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Vergelijkmondzorg.nl
13.1 Vergelijkmondzorg.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Vergelijkmondzorg.nl, tot een maximum bedrag van € 500,-.
13.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Bezoeker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Vergelijkmondzorg.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Vergelijkmondzorg.nl wel aan de Overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
13.3 Iedere aansprakelijkheid van Vergelijkmondzorg.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Vergelijkmondzorg.nl niet aan aansprakelijk voor schade aan de zijde van Bezoeker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst danwel de Website.

Artikel 14 Geschillen
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.

© Copyright  (2013) Vergelijkmondzorg.nl, Nederland, alle rechten voorbehouden.