VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering DSW

Laatste update: 12-11-2021 door VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 98,50 (€ 885,- eigen risico)
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

Handmatig jaar van toepassing: 2020 Terug naar huidige periode.

De tandartsverzekering van DSW is één van de meest complexe tandartsverzekeringen qua voorwaarden. Vooraf zal er voor u weinig duidelijkheid zijn over wat er nu wel en niet vergoed gaat worden bij een uitgebreide behandelingen. Dit geldt in mindere mate voor de het TOP pakket.

Bovenstaande wil niet zeggen dat er weinig vergoeding is, juist in sommige gevallen kan er sprake zijn van zeer ruime vergoeding. DSW heeft geen aparte tandartsverzekeringen maar biedt pakketverzekeringen aan waar de tandarts in veel gevallen bij verzekerd is.

2022 DSW tandartsverzekering meer beperkt , maar soms ook meer:

Standaard: De maximale vergoeding voor vullingen is verlaagd naar € 250,- (was 1000,-). De vergoeding voor tandsteen verwijderen (M03) is uitgebreid van 2 naar 4 keer per jaar (maximaal 20 minuten in het hele jaar), en een aantal tarieven is verhoogd in vergoeding.

TOP: De maximale vergoeding voor vullingen is verlaagd naar € 350,- (was 1000,-). De vergoeding voor tandsteen verwijderen (M03) is uitgebreid van 3 naar 6 keer per jaar (maximaal 30 minuten in het hele jaar) en voor parodontologie (T-codes) is het vergoedingspercentage verhoogd van 50% naar 75%. Daarnaast is een aantal tarieven verhoogd in vergoeding.

Tand-ongevallendekking 2022
Er is een vergoeding opgenomen voor noodzakelijke tandheelkundige behandeling als gevolg van een ongeval. De vergoeding is maximaal € 2.500,- per ongeval.

DSW zorgverzekeraar is een combinatiepolis die veel gelijkenis heeft met een restitutieverzekering.

De tandartsverzekering van DSW is een vorm van een schade verzekering maar met deels ook kenmerken van een sommenverzekering. Niet alle prestatiecodes worden vergoed. Andere codes kennen ook limieten in bv aantal minuten.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd wanneer een ouder een aanvullende verzekering heeft.  De studentenpolis is alleen gelding wanneer u  voltijds student bent en tussen de 18 en 27 jaar oud bent.

Voor 2022 geldt net zo als in de paar voorgaande jaren dat DSW het eigen risico heeft verlaagd met 10 euro, van 385 naar 375 euro.


Let op, DSW biedt één of een aantal pakketverzekeringen aan. Bij een pakketverzekering bent u niet alleen verzekerd voor de tandarts maar bijvoorbeeld ook voor fysiotherapie en andere aanvullende zorg, bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Onderstaande verzekeringen zijn pakketverzekeringen:
DSW kent 3 aanvullende verzekering namelijk:
De AV-student, AV-Standaard en de AV-Top. De AV-Top kent ruimere vergoedingen voor fysiotherapie en tandheelkunde waarbij er ook (deels) vergoeding is voor tandtechniek kosten.

In 2019 is er een kleine maar welkome aanpassing geweest voor de V-codes. Dsw vergoed nu ook een (groot) deel van de 4vlakvullingen de verdere vergoedingsstructuur is vergelijkbaar gebleven. Let op dat niet alle codes worden vergoed, en sommige codes wel vergoeding kennen maar worden gelimiteerd op aantal.

Let vooral op bij de volgende behandelingen
Grote vullingen, namelijk de 4 vlaks bij alle aanvullende pakketten behalve Top. In 2020 wel grotendeels in aanvullend, echter niet in compact.
Tandsteen verwijderen, bij elk pakket zeer beperkt vergoed door deze te limiteren op 10 of 15 minuten
Implantologie voor een prothese DSW heeft VergelijkMondzorg aangegeven ook voor implantologie te werken zonder contractering. U kunt bij elke zorgverlener terecht, wel is er zoals bij alle andere zorgverzekeraars sprake van eigen bijdrage en machtigingsplicht.

Voor de DSW tandartsverzekering geldt het volgende. Wanneer er uitzonderingen zijn op uitkeringspercentage per prestatie dan zijn deze hieronder opgesomd:
Jaarlijks komt de code C11 maximaal tweemaal voor vergoeding in aanmerking
* Per kalenderjaar bedraagt de totale vergoeding, naast de codes E13, E14, E16 en E17, voor bijkomende verrichtingen (overige niet genoemde E-codes) maximaal €55,-. De maximale vergoeding voor X10 en X21 tezamen bedraagt per kalenderjaar: € 32,66 per kalenderjaar en in de AV-Top € 48,99 per kalenderjaar.

Extra uitzonderingen voor de AV-top of AV-Uitgebreid:
E02 Uitgebreid wortelkanaal consult € 22,16 € 22,16
Per kalenderjaar bedraagt de totale vergoeding (E-codes), naast de codes E13, E14, E16 en E17, voor bijkomende verrichtingen (overige niet genoemde E-codes) maximaal €55,-.
Uit de AV-Top wordt 50% van de kosten voor tandvleesbehandelingen (verrichtingen met T-codes) vergoed tot een maximum van €150,- per kalenderjaar.
Jaarlijks worden uit de AV-Top maximaal drie kleine röntgenfoto’s vergoed. Uit de AV-Standaard worden jaarlijks maximaal twee kleine röntgenfoto’s vergoed. De kaakoverzichtsfoto wordt vergoed tot het maximum.
De maximale vergoeding voor X10 en X21 tezamen bedraagt uit de AV-Standaard € 32,10 per kalenderjaar en uit de AV-Top € 48,15 per kalenderjaar.
X10 Kleine röntgenfoto 100%, max. 2 of 100%, max. 3
X21 Kaakoverzichtsfoto € 32,10 of € 48,15

Voor de P codes en R codes gelden ook limieten per verrichting en totaal, zie de polisvoorwaarde. Daarnaast is de som van de te vergoeden R codes is bij AV-Uitgebreid gelimiteerd op € 450,00

Vanuit de AV-Top De maximale vergoeding van implantaten in een betande kaak inclusief opbouw en kroon of brug (inclusief techniekkosten). Te vergoeden na afronding van de totale behandeling en na indiening van de totale nota voor het implanteren en plaatsing kroon/brug.

DSW is inclusief de tandartsverzekering actueel voor het verzekeringsjaar 2020.
Wilt u de verzekeringsgegevens terugzien van het voorgaande jaar van DSW Deze vindt u hier van het jaar: 2019.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 118.00
max eigen risico: €98.50
Basis + Tandartspakket: AV Student
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: Niet mogelijk met de tandartsdekking
Geen limiet* toelichting € 133.00
max eigen risico: €113.50
€ 15,00
Basis + Tandartspakket: AV Standaard
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: Niet mogelijk met de tandartsdekking
Geen limiet* toelichting € 140.25
max eigen risico: €120.75
€ 22,25
Basis + Tandartspakket: AV Top
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: Niet mogelijk met de tandartsdekking
Geen limiet* toelichting € 156.50
max eigen risico: €137.00
€ 38,50
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering DSW
Tandheelkundige Vergoeding DSW 2020
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving100%100%100%
A15Oppervlakte verdoving0%0%0%
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    0%0%0%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)0%0%0%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)0%0%0%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)0%0%0%
C11Periodieke controle100%100%100%
C13Probleemgericht consult100%0%100%
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen0%0%0%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt0%0%0%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan0%0%0%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak0%0%0%
C80Mondzorg aan huis0%0%0%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie0%0%0%
C85Weekendbehandeling100%100%100%
C86Avondbehandeling100%100%100%
C87Nachtbehandeling100%100%100%
E01Wortelkanaalbehandeling consult100%100%100%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult0%0%0%
E03Consult na tandheelkundig ongeval100%100%100%
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten0%0%0%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal100%100%100%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen100%100%100%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen100%100%100%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen100%100%100%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting0%0%0%
E31Snij-/ hoektand0%0%0%
E32Premolaar0%0%0%
E33Molaar0%0%0%
E34Aanbrengen retrograde vulling0%0%0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
E36Het trekken van een element met re-implantatie0%0%0%
E37Kijkoperatie0%0%0%
E40Directe pulpa-overkapping100%100%100%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval100%100%100%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval0%0%0%
E44Verwijderen spalk, per element0%0%0%
E45Aanbrengen rubberdam0%0%0%
E51Verwijderen van kroon of brug0%0%0%
E52Moeilijke wortelkanaalopening0%0%0%
E53Verwijderen van wortelstift0%0%0%
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal0%0%0%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal0%0%0%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade0%0%0%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie0%0%0%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel0%0%0%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting0%0%0%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting0%0%0%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal0%0%0%
E64Afsluiting van open wortelpunt0%0%0%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement0%0%0%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal100%100%100%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal100%100%100%
E85Elektronische lengtebepaling0%0%0%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling0%0%0%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  voor wortelkanaalbehandeling0%0%0%
E90Inwendig bleken, eerste zitting0%0%0%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting0%0%0%
E97Uitwendig bleken per kaak0%0%0%
G10Niet-standaard beetregistratie0%0%0%
G11Scharnierasbepaling0%0%0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
G12Centrale relatiebepaling0%0%0%
G13Protrale/laterale bepalingen0%0%0%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie0%0%0%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte0%0%0%
G16Therapeutische positiebepaling0%0%0%
G20Beetregistratie intra-oraal0%0%0%
G21Functieonderzoek kauwstelsel0%0%0%
G22Verlengd onderzoek OPD0%0%0%
G23Spieractiviteitsmeting en registratie0%0%0%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding0%0%0%
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)0%0%0%
G43Consult OPD-therapie B (complex)0%0%0%
G44Therapeutische injectie0%0%0%
G46Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)0%0%0%
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A0%0%0%
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B0%0%0%
G62Stabilisatieopbeetplaat0%0%0%
G65Indirect planmatig inslijpen0%0%0%
G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk0%0%0%
G69Beetbeschermingsplaat0%0%50%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0%0%0%
G72Controlebezoek MRA0%0%0%
G73Reparatie MRA met afdruk0%0%0%
H11Trekken tand of kies100%100%100%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant100%100%100%
H21Kosten hechtmateriaal0%0%100%
H26Hechten weke delen100%100%100%
H33Hemisectie van een molaar100%100%100%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap100%100%100%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak0%0%100%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje0%0%100%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting0%0%100%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting0%0%100%
H44Primaire antrumsluiting0%0%100%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling100%100%100%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling100%100%100%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak0%0%100%
H60Marsupialisatie0%0%100%
H65Primaire sluiting0%0%100%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak0%0%100%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak0%0%100%
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak0%0%100%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak0%0%100%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B0%0%0%
J01Initieel onderzoek implantologie     0%0%0%
J02Verlengd onderzoek implantologie  0%0%0%
J03Proefopstelling0%0%0%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan0%0%0%
J06Vrijleggen foramen mentale         0%0%0%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik0%0%0%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond0%0%0%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft0%0%0%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting0%0%0%
J11Prepareren donorplaats        0%0%0%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft0%0%0%
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting0%0%0%
J15Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio0%0%0%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte    0%0%0%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad      0%0%0%
J19Toeslag esthetische zone                0%0%0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak0%0%0%
J23Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)  0%0%0%
J26Moeizaam verwijderen implantaat   0%0%0%
J27Vervangen eerste implantaat       0%0%0%
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak0%0%0%
J29Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)0%0%0%
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats               0%0%0%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef0%0%0%
J33Kosten implantaat0%0%0%
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting0%0%0%
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat0%0%0%
J36Verwijderen implantaat0%0%0%
J37Vervangen volgend implantaat0%0%0%
J39Uitvoeren autotransplantaat0%0%0%
J41Plaatsen elke volgende drukknop0%0%0%
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak0%0%0%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak0%0%0%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon0%0%0%
J45Plaatsen eerste drukknop0%0%0%
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit0%0%0%
J51Onder klikgebit0%0%0%
J52Boven klikgebit0%0%0%
J53Omvorming klikgebit0%0%0%
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten0%0%0%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten0%0%0%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten0%0%0%
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten0%0%0%
J58Toeslag vervangingsklikgebit op  bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten   0%0%0%
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten0%0%0%
J60Specifiek consult nazorg implantologie0%0%0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie0%0%0%
J70Opvullen zonder staafdemontage    0%0%0%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   0%0%0%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten0%0%0%
J73Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten 0%0%0%
J74Reparatie zonder staafdemontage     0%0%0%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 0%0%0%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 0%0%0%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   0%0%0%
J78Verwijderen én vervangen drukknop0%0%0%
J80Twee implantaten in de onderkaak voor0%0%0%
J87Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat0%0%0%
J97Overheadkosten implantaten0%0%0%
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie0%0%0%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten0%0%0%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten0%0%0%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten0%0%0%
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit0%0%0%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament0%0%0%
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek0%0%0%
M40Fluoridebehandeling0%0%0%
M61Mondbeschermer0%0%0%
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element0%0%0%
M81Behandeling van witte vlekken, volgend element0%0%0%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak0%0%0%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak0%0%0%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak0%0%0%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak0%0%0%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak0%0%0%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak0%0%0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak0%0%0%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen0%0%0%
P14Individuele afdruk met randopbouw0%0%0%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen0%0%0%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0%0%0%
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur0%0%0%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0%0%0%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak0%50%100%
P25Volledig kunstgebit onderkaak0%50%100%
P27Reoccluderen0%0%0%
P28Naregistratie en remounten0%0%0%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit0%0%0%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak0%50%100%
P31Wortelkap met stift0%0%0%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls0%0%0%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling0%0%0%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen0%0%0%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen0%0%0%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw0%0%0%
P37Frontopstelling in aparte zitting0%0%0%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur0%0%0%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone0%0%0%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element0%50%100%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk0%0%0%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling0%0%0%
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen0%0%0%
P45Noodkunstgebit0%50%100%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak0%0%0%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak0%0%0%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak0%0%0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak0%0%0%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak0%0%0%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak0%0%0%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak0%0%0%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit0%0%0%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit0%0%0%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak0%0%0%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak0%50%100%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak0%0%0%
R08Eénvlaks composiet inlay0%0%0%
R09Tweevlaks composiet inlay0%0%0%
R10Drievlaks composiet inlay0%0%0%
R11Eénvlaksinlay0%0%0%
R12Tweevlaksinlay0%0%0%
R13Drievlaksinlay0%0%0%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van0%0%0%
R24Kroon op natuurlijk element0%0%0%
R29Confectiekroon0%0%0%
R31Opbouw plastisch materiaal0%0%0%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode0%0%0%
R33Gegoten opbouw, directe methode0%0%0%
R34Kroon op implantaat0%0%0%
R40Eerste brugtussendeel0%0%0%
R45Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel0%0%0%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen0%0%0%
R50Metalen fixatiekap met afdruk0%0%0%
R55Gipsslot met extra afdruk0%0%0%
R60Plakbrug zonder preparatie0%0%0%
R61Plakbrug met preparatie0%0%0%
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel0%0%0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee0%0%0%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker0%0%0%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond0%0%0%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties0%0%0%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug0%0%0%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon0%0%0%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element0%0%0%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie0%0%0%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie0%0%0%
R80Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies0%0%0%
R85Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies0%0%0%
R90Gedeeltelijk voltooid werk (Naar gelang het stadium waarin tandheelkundige werkzaamheden verkeren)0%0%0%
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus0%0%0%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus0%0%0%
T21Grondig reinigen wortel, complex0%0%0%
T22Grondig reinigen wortel, standaard0%0%0%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling0%0%0%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                                                  0%0%0%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling0%0%0%
T41Beperkt consult parodontale nazorg0%0%0%
T42Consult parodontale nazorg0%0%0%
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg0%0%0%
T44Complex consult parodontale nazorg0%0%0%
T57Toepassing lokaal medicament0%0%0%
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus0%0%0%
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus0%0%0%
T70Flapoperatie tussen twee elementen0%0%0%
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)0%0%0%
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)0%0%0%
T73Directe postoperatieve zorg, kort0%0%0%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid0%0%0%
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus0%0%0%
T76Tuber- of retromolaarplastiek0%0%0%
T80Tandvleestransplantaat0%0%0%
T81Tuber- of retromolaarplastiek0%0%0%
T82Tandvleescorrectie per element0%0%0%
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)0%0%0%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)0%0%0%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element0%0%0%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal0%0%0%
T87Kroonverlenging per element0%0%0%
T88Kroonverlenging per sextant0%0%0%
T89Directe postoperatieve zorg, kort0%0%0%
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid0%0%0%
T91Pocketregistratie0%0%0%
T92Parodontiumregistratie0%0%0%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling0%0%0%
T94Behandeling tandvleesabces0%0%0%
T95(Draad)Spalk0%0%0%
T96Uitgebreide voedingsanalyse0%0%0%
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten0%0%0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten0%0%0%
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten0%0%0%
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)0%0%0%
V30Fissuurlak eerste element0%0%0%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting0%0%0%
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen0%0%0%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje0%0%0%
V70Parapulpaire stift0%0%0%
V71Eénvlaksvulling amalgaam100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingAV StudentAV StandaardAV Top
V72Tweevlaksvulling amalgaam100%100%100%
V73Drievlaksvulling amalgaam100%100%100%
V74Meervlaksvulling amalgaam0%75%100%
V80Wortelkanaalstift0%0%0%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer0%75%100%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element0%0%0%
V91Eénvlaksvulling composiet100%100%100%
V92Tweevlaksvulling composiet100%100%100%
V93Drievlaksvulling composiet100%100%100%
V94Meervlaksvulling composiet0%75%100%
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto100%100%100%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto0%0%0%
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto0%0%0%
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak0%0%0%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto0%0%0%
X24Maken en beoordelen schedelfoto0%0%0%
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto0%0%0%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto0%0%0%
X34Beoordelen schedelfoto0%0%0%
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten0%0%0%
Y02Onderlinge dienstverlening0%0%0%
Z10Abonnement categorie A per maand0%0%0%
Z20Abonnement categorie B per maand0%0%0%
Z30Abonnement categorie C per maand0%0%0%
Z40Abonnement categorie D per maand0%0%0%
Z50Abonnement categorie E per maand0%0%0%
Z60Abonnement categorie F per maand0%0%0%
Tandartsverzekering DSW 2020