Directe post operatieve zorg, kort

T73 Directe post-operatieve zorg, kort

Bedoeld voor eerste controlezitting, circa één week na de ingreep.

Share Button